King Solomon

Matthew 12:40-42 Disciples’ Literal New Testament (DLNT)

40 For just as Jonah was three days and three nights in the belly of the sea-creature[a], so the Son of Man will be three days and three nights[b] in the heart of the earth.

The Ninevites Will Condemn This Generation, For They Repented At Jonah’s Message

41 “Ninevite men will rise-up at the judgment with this generation, and they will condemn it. Because they repented at the proclamation of Jonah, and behold— a greater thing than Jonah is here. 42 The Queen of the South will be raised at the judgment with this generation, and she will condemn it. Because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold— a greater thing than Solomon is here.

Footnotes:

  1. Matthew 12:40 Or, huge fish. This is a generic term used of large sea creatures.
  2. Matthew 12:40 A day and a night is one day, as in Gen 1:5. This is another way of saying ‘three days’. It does not mean 72 hours.

A virtuous woman for a man? A virtuous is somebody for example somebody having or showing high moral standards. “She considered herself very virtuous because she neither drank nor smoked”

Contemporary English Version (CEV)

Proverbs 5:16-19  And don’t be like a stream
    from which just any woman
    may take a drink.
17 Save yourself for your wife
    and don’t have sex
    with other women.
18 Be happy with the wife
you married
    when you were young.
19 She is beautiful and graceful,
    just like a deer;
    you should be attracted to her
    and stay deeply in love. 

Proverbs 5:16-19 New Living Translation (NLT) 16 Why spill the water of your springs in the streets,  having sex with just anyone? 17 You should reserve it for yourselves.  Never share it with strangers. 18 Let your wife be a fountain of blessing for you. Rejoice in the wife of your youth. 19 She is a loving deer, a graceful doe.  Let her breasts satisfy you always. May you always be captivated by her love.

………………………………………………………………………

The Importance of Proverbs

These are the ·wise words [proverbs] of Solomon son of David, king of Israel. They teach wisdom and ·self-control [discipline; instruction];
they will help you understand ·wise words [insightful sayings].
They will teach you how to be ·wise [insightful] and ·self-controlled [disciplined]  and will teach you to do what is ·honest [righteous] and ·fair[just] and ·right [virtuous].
They make the ·uneducated [simpleminded; immature; naive]·wise [prudent] and give knowledge and ·sense [discretion] to the young.
Wise people can also listen and ·learn [add/increase teaching];
even ·they [L those with understanding] can find good ·advice in these words [guidance]Then ·anyone [L they] can understand ·wise words [proverbs]and ·stories [or difficult sayings] the words of the wise and their ·riddles [difficulties].

Proverbs 9:7-9 Expanded Bible (EXB)

9:7 “If you ·correct [instruct; discipline] ·someone who makes fun of wisdom [a mocker], you will be insulted.
    If you correct an evil person, you will ·get hurt [L be blemished].
Do not correct ·those who make fun of wisdom [mockers], or they will hate you.
    But correct the wise, and they will love you.
·Teach [L Give to] the wise, and they will become even wiser; teach [inform] good people [the righteous], and they will learn even more [L add to their learning].

Proverbs 5:16-19Expanded Bible (EXB) 16 Don’t pour your water in the streets [L let your fountains burst forth outside]; don’t give your love to just any woman [L streams of water in the public squares]17 These things are yours alone  and shouldn’t be shared with strangers. 18 ·Be happy with the wife you married when you were young[L Rejoice in the wife of your youth]She gives you joy, as your fountain gives you water [L May your spring be blessed]19 She is a lovely deer and a graceful doe. Let her ·love [or breasts] always make you happy;  let her love always ·hold you captive [intoxicate/inebriate you;

Solomon’s Wisdom: Wisdom Chapter 6 Apocrypha

Good News Translation (GNT)

24 No indeed—the more wise people there are, the safer the world will be.

Common English Bible (CEB)

24 The more wise people there are in the world, the more likely it is that the world will be saved.

……………………………………..

World English Bible

2 Chronicles 7:1) Now when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven, and consumed the burnt offering and the sacrifices; and the glory of Yahweh filled the house.

New Living Translation

2 Chronicles 7:5) King Solomon offered a sacrifice of 22,000 cattle and 120,000 sheep and goats. And so the king and all the people dedicated the Temple of God.

Salomon’s temple

New Living Translation
1 Samuel 17:29  “What have I done now?” David replied. “I was only asking a question!”

It is good to ask questions, maybe the answers will appear.
…………………….

David had a son together with Bathsheba named Salomon (Salomo means peace). 

David’s other children’s names were: son Adonia, Absalom, son Amnon and daughter Tamar (2Sam13).

Is it true that King Solomon had 1000 wives/mistresses or is the number incorrect?

Would any woman like to be married to King Solomon and be one of the 1000 wives?

Wow, there are only 365 days/year. Every 3rd year to be in that bedroom? If the luck was on that woman’s side, so to say.

Would any man like to have 1000 wives/lovers?

How many kids did King Solomon have, except Rehabeam?

NET Bible

1 Kings 11:3 He had 700 royal wives and 300 concubines; his wives had a powerful influence over him.

International Standard Version

1 Kings 11:3 He had 700 princess wives and 300 mistresses who turned his heart away from the LORD (GOD).

Salomons Vishet Apokryferna 12:3/4. Du hatade dem som förr bodde i ditt heliga land för deras avskyvärda gärningar: de bedrev trolldom och skändliga riter, 5. de dräpte utan förbarmande sina barn och höll offermåltider på människors kött och blod och inälvor. Dessa deltagare i hemliga fester, 6. dessa föräldrar som tagit sina hjälplösa barns liv, ville du utplåna med hjälp av våra förfäder, 7.för att det land som var dig dyrbarast av alla skulle befolkas av värdiga invånare, av Guds tjänare. 8.Men till och med mot dessa gudlösa var du skonsam, eftersom de var människor. 9.Det hade inte varit svårt för dig att prisge dem åt de rättfärdigas vapen eller att förgöra dem på ett ögonblick genom fruktansvärda vilddjur eller med ett enda skoningslöst ord. 10. Men genom att låta domen komma steg för steg gav du dem tillfälle att omvända sig, fast du inte var okunnig om att de var fördärvade från födelsen, att ondskan var medfödd hos dem och att de aldrig någonsin skulle byta sinnelag – 11. från första början vilade ju en förbannelse över detta släkte. Det var inte heller av rädsla för någon som du höll inne straffet för deras synder. 12. Ty vem kan säga till dig: ”Vad har du gjort?” Vem kan motsätta sig ditt domslut? Vem kan klandra dig för att du utrotar folkslag som du själv skapat, och vem kan ställa dig till svars och kräva rätt åt orättfärdiga människor?

Salomons Vishet Apokryferna 14:12 Avfallet började med tanken på att göra gudabilder; när de uppfanns kom fördärvet in i människornas liv. 13. De fanns inte till från begynnelsen, och de (avgudabilder/mytologiska gudar?) skall inte bli kvar i evighet. 14. Det var mänskliga vanföreställningar som förde dem in i världen, och därför är det bestämt att de skall få ett hastigt slut. (avgudabilderna/mytologiska gudar?)

Salomons Vishet Apokryferna 14:22 Men inte nog med att människorna gick vilse när det gällde kunskapen om Gud. Deras liv i okunnigheten är också ett bittert krig, och likväl kallar de allt detta onda för fred. 23 De ägnar sig åt barnamord i sin kult eller åt hemlighetsfulla riter och vilda fester med sällsamma bruk 24 och bevarar inte längre någon renhet i seder och äktenskap: den ene dräper lömskt den andre eller pinar honom genom att förföra hans hustru. 25 Överallt råder ett kaos av blod och mord, stöld och svek, sedefördärv, trolöshet, oroligheter, mened, 26 hets mot de goda, otacksamhet, förförelse av oskyldiga själar, onaturligt umgänge, otillåtna giften, äktenskapsbrott och orgier. 27 Ja, dyrkan av de namnlösa avgudarna (Enligt Apokryferna GT Svenska Bibelsällskapet 1969: “Dyrkan av avgudabilder som inte är värda att nämnas vid namn, är begynnelsen och orsaken till allt ont”) är all ondskas början och orsak och höjdpunkt, 28 vare sig man driver festandet till vanvett, profeterar falskt, lever i orättrådighet eller lättvindigt begår mened. 29 Eftersom det är livlösa avgudar de tror på, väntar de sig inte att drabbas av något ont för att de har svurit falskt.

Salomons Vishet Apokryferna 5:1 Då skall den rättfärdige stå där oförskräckt

inför dem som plågade honom och föraktade hans mödor. 2När de ser honom

skall de gripas av fruktansvärd skräck och häpna över hans ofattbara räddning.

Ångerfulla skall de säga till sig själva, suckande i sin själs betryck:

4”Den mannen var det som vi brukade håna, smäda och göra narr av, vi dårar!

Vi tyckte att hans liv var en galenskap och hans slut en nesa.

Hur kommer det sig att han räknas till Guds söner och har fått sin plats bland de heliga?

Vi gick alltså vilse från sanningens väg, rättfärdighetens ljus har inte lyst för oss,

solen gick aldrig upp för oss. Vi snärjde in oss i laglöshetens och fördärvets tistlar,

vi strövade genom stiglösa ödemarker, men Herrens väg lärde vi inte känna.

Vad har vi haft för nytta av vårt övermod? Vilken hjälp har vi fått av rikedom och prål?

Alltsammans har försvunnit som en skugga, som när en budbärare skyndar förbi,

Wisdom of Solomon 5 Good News Translation (GNT)

The Regrets of the Wicked

5:5 On that day someone righteous, full of confidence, will stand before those who oppressed him and made light of his labors. They will be amazed to see him safe and will tremble with terrible fear. Then they will regret what they did, and groaning in anguish they will say to each other: This is the one we made fun of. We thought he was a joke. What fools we were! We thought he was crazy to live the way he did, and when he died, we didn’t honor him. And now here he is, one of God’s own children, with a place of his own among God’s people.

5:6 We were the ones who wandered off the right road. We never lived in the light of righteousness; we never caught the first glimmer of its light. All our lives we wandered across unmarked deserts, instead of following the road which the Lord wanted us to travel. And this lawlessness led us to ruin. We were so proud of ourselves—we bragged about how rich we were—and now, what good has it done us? All those things are gone now; they have disappeared like a shadow, like something you hear and then forget.

Wisdom 5 Common English Bible (CEB)

Final judgment

5:5 Then the one who did do what was right will stand up with full confidence in the very midst of those who caused his suffering and made light of his distress. They will tremble with great fear when they see him. They will be amazed that he was delivered so unexpectedly. They will sing a different tune as they gasp and say to themselves: He’s the one we mocked?! He’s the one we insulted? What idiots we were! We thought his life was madness and his death a disgrace. How is it that he’s now counted among God’s children? How is it that he’s now considered one of the saints?

5:6 Clearly we were the ones who missed the way to truth. The light that would have shown us the right thing to do hasn’t shone for us. That sun didn’t rise upon us. We got entangled in lawlessness and destruction. We wandered through desolate wildernesses. We didn’t know the Lord’s way.

5:8 What good did our pride do us? What good were our wealth and pretension? These things have all passed away like a shadow. They’re gone like old news.

11:15 I sin orättfärdighet hade de tänkt dåraktiga tankar och förts vilse av dem; de hade dyrkat förnuftslösa reptiler och andra simpla djur. Därför sände du en mängd förnuftslösa varelser att straffa dem, 16. för att de skulle lära sig att det som brukas till synd, det skall också brukas till straff. 

CEB 11:15 Because their foolish and wicked thoughts had led them astray to worship unthinking reptiles and worthless animals, you sent hordes of mindless creatures upon them as a punishment. 16 In this way they learned that people are punished by the very same things by which they sin.

GNT 11:15 Their wickedness misled them into silly ideas, so that they worshiped snakes and other disgusting animals, creatures without any powers of reason. Because of this, you punished them with millions of such animals, 16 and taught them that punishment for sin takes the same form as the sin itself.

Good News Translation (GNT) 7:16 We are under his power and authority—we ourselves, our words, all our understanding and skills. 17 It is he who gave me true knowledge of the forces of nature: what the world is made of; how the elements behave; 18 how the calendar is determined by the movements of the sun, the changing seasons, 19 the constellations, and the cycles of years. 20 He has taught me about the nature of living creatures, the behavior of wild animals, the force of the winds, the reasoning powers of human beings, the different kinds of plants, and the use of their roots as medicine. 21 I learned things that were well known and things that had never been known before, 22 because Wisdom, who gave shape to everything that exists, was my teacher. The spirit of Wisdom is intelligent and holy. It is of one nature but reveals itself in many ways. It is not made of any material substance, and it moves about freely. It is clear, clean, and confident; it cannot be harmed. It loves what is good. It is sharp and unconquerable,23 kind, and a friend of humanity. It is dependable and sure, and has no worries. It has power over everything, and sees everything. It penetrates every spirit that is intelligent and pure, no matter how delicate its substance may be.

7:24 Wisdom moves more easily than motion itself; she is so pure that she penetrates everything. 25 She is a breath of God’s power—a pure and radiant stream of glory from the Almighty. Nothing that is defiled can ever steal its way into Wisdom. 26 She is a reflection of eternal light, a perfect mirror of God’s activity and goodness. 27 Even though Wisdom acts alone, she can do anything. She makes everything new, although she herself never changes. From generation to generation she enters the souls of holy people, and makes them God’s friends and prophets. 28 There is nothing that God loves more than people who are at home with Wisdom. 29 Wisdom is more beautiful than the sun and all the constellations. She is better than light itself,30 because night always follows day, but evil never overcomes Wisdom.

Wisdom 7:16-29 Common English Bible (CEB)

7:16 We’re in God’s hands, as are our words, all our reasoning, and all our practical knowledge. 17 He’s given me accurate knowledge of all that is—of how the world is made and holds together, and of the forces at work in the world’s essential elements. 18 He’s given me knowledge of the beginning, end, and middle of time; of the alternation of the solstices and the changes of seasons; 19 of the cycle of the year and the positions of the stars; 20 of the nature of animals, the temperaments of beasts, the extraordinary powers of spirits, the thoughts of humans, the different types of plants, and the healing powers of roots. 21 I now know everything, visible and hidden, 22 for Wisdom, the designer of everything that is, has taught me.

Her spirit is insightful, holy, unique, diverse, refined, kinetic, pure, spotless, transparent, harmless, delighting in what is good, sharp,23 unstoppable, overflowing with kindness, delighting in humans, steadfast, secure, not anxious, all-powerful, and all-seeing. Her spirit can be found in every spirit that is perceptive, pure, and refined.24 Wisdom is more mobile than anything that moves. She pervades and embraces everything because she is so pure. 25 Wisdom is the warm breath of God’s power. She pours forth from the all-powerful one’s pure glory. Therefore, nothing impure can enter her. 26 She’s the brightness that shines forth from eternal light. She’s a mirror that flawlessly reflects God’s activity. She’s the perfect image of God’s goodness. 27 She can do anything, since she’s one and undivided. She never changes, and yet she makes everything new. Generation after generation, she enters souls and shapes them into God’s friends and prophets. 28 God doesn’t love anything as much as people who make their home with Wisdom. 29 She’s more splendid than the sun and more wonderful than the arrangement of the stars. She’s even brighter than sunlight.

Wisdom (of Salomon) 4Good News Translation (GNT)

4:10 Once there was a man named Enoch who pleased God, and God loved him. While Enoch was still living among sinners, God took him away,11 so that evil and falsehood could not corrupt his mind and soul. ( 12 We all know that people can be so fascinated by evil that they cannot recognize what is good even when they are looking right at it. Innocent people can be so corrupted with desire that they can think of nothing but what they want.) 13 This man Enoch achieved in a few years’ time a perfection that other people could never attain in a complete lifetime.14 The Lord was pleased with Enoch’s life and quickly took him out of this wicked world. People were aware of his departure but didn’t understand. They never seemed to learn the lesson 15 that God is kind and merciful to his own people; he protects those whom he has chosen.

(Enoch lived for 365 years.  Genesis 5:23)

Wisdom 4Common English Bible (CEB)

14:10 There was a man who pleased God, was loved by God, and was taken away from living in the midst of sinners. 11 He was snatched away so that evil didn’t pervert his understanding and so that deception didn’t corrupt his soul. 12 Envying what is worthless blinds people to what is good, and the whirlwind of desire undermines an innocent mind.

Wisdom 5Good News Translation (GNT)

The Regrets of the Wicked

5 On that day someone righteous, full of confidence, will stand before those who oppressed him and made light of his labors. 2 They will be amazed to see him safe and will tremble with terrible fear. 3 Then they will regret what they did, and groaning in anguish they will say to each other:

This is the one we made fun of. We thought he was a joke. What fools we were! We thought he was crazy to live the way he did, and when he died, we didn’t honor him. 5 And now here he is, one of God’s own children, with a place of his own among God’s people. 6 We were the ones who wandered off the right road. We never lived in the light of righteousness; we never caught the first glimmer of its light. 7 All our lives we wandered across unmarked deserts, instead of following the road which the Lord wanted us to travel. And this lawlessness led us to ruin. 8 We were so proud of ourselves—we bragged about how rich we were—and now, what good has it done us? 9 All those things are gone now; they have disappeared like a shadow, like something you hear and then forget.

Wisdom 5Common English Bible (CEB)

5 Then the one who did do what was right will stand up with full confidence in the very midst of those who caused his suffering and made light of his distress. 2 They will tremble with great fear when they see him. They will be amazed that he was delivered so unexpectedly. 3 They will sing a different tune as they gasp and say to themselves: 4 He’s the one we mocked?! He’s the one we insulted? What idiots we were! We thought his life was madness and his death a disgrace. 5 How is it that he’s now counted among God’s children? How is it that he’s now considered one of the saints?

Wisdom 6Common English Bible (CEB)

6 22 I’ll tell you what Wisdom is and how she came into being. I won’t hide these secret matters from you. I’ll show you her very origins. I’ll lay all that I know of her in the open. I won’t skip past the truth. 23 I won’t be selfish or allow jealousy to make me keep this to myself, for jealousy has nothing to do with wisdom. 24 The more wise people there are in the world, the more likely it is that the world will be saved. A sensible ruler gives stability to his people.

Wisdom 6Good News Translation (GNT)

Solomon Wishes to Share His Wisdom

22 I will tell you what Wisdom is, and how she came to be. I will not keep anything secret. I will trace her history from the beginning and make knowledge of her open to all. I will not ignore any part of the truth. 23 No jealous desire to guard my own knowledge will make me hold back anything. Wisdom has nothing in common with such an attitude. 24 No indeed—the more wise people there are, the safer the world will be. A sensible king can be depended on to give his people this kind of security.25 So then, learn what I am about to teach you, and you will profit from it.

Summary:

Solomon Wishes to Share His Wisdom: Wisdom Chapter 6

Good News Translation (GNT)

24 No indeed—the more wise people there are, the safer the world will be.

Common English Bible (CEB)

 24 The more wise people there are in the world, the more likely it is that the world will be saved.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

World English Bible

2 Chronicles 7:1) Now when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven, and consumed the burnt offering and the sacrifices; and the glory of Yahweh filled the house.

New Living Translation

2 Chronicles 7:5) King Solomon offered a sacrifice of 22,000 cattle and 120,000 sheep and goats. And so the king and all the people dedicated the Temple of God.

Salomon’s temple

………………………………………………………………………

New Living Translation
1 Samuel 17:29  “What have I done now?” David replied. “I was only asking a question!”

It is good to ask questions, maybe the answers will appear.

………………………………………………………………………

David had a son together with Bathsheba named Salomon (the name means peace).

David’s other children’s names were: son Adonia, Absalom, son Amnon and daughter Tamar (2Sam13).


Is it true that King Solomon had 1000 wives/mistresses or is the number incorrect?


Would any woman like to be married to King Solomon and be one of the 1000 wives?

Wow, there are only 365 days/year. Every 3rd year to be in that bedroom? If the luck was on that woman’s side, so to say.


Would any man like to have 1000 wives/lovers?


How many kids did King Solomon have, except Rehabeam?

NET Bible

1 Kings 11:3 He had 700 royal wives and 300 concubines; his wives had a powerful influence over him.

International Standard Version

1 Kings 11:3 He had 700 princess wives and 300 mistresses who turned his heart away from the LORD (GOD).

International Standard Version 1 Kings 11:

Solomon’s Forbidden Marriages and Idolatry

1 Kings 11:

1But King Solomon marrieda many foreign women besides the daughter of Pharaoh: women from Moab, Ammon, Edom, and Sidonia, along with Hittite women, too, 2all of them from nations that the LORD had ordered the Israelis, “You are not to associate withb them and they are not to associate with you, because they will most certainly turn your affectionscaway to follow their gods.” Solomon became deeply attached to them by falling in love. 3He had 700 princess wives and 300 mistressesd whoe turned his heart away from the LORD (GOD),f4because as Solomon grew older, his wives turned his affections away after other gods, and his heart was not fully as devoted to the LORD his God as his father David’s heart had been.5Solomon pursued Astarte, the Sidonian goddess, and Milcom, that detestable Ammonite idol. 6Solomon practiced what the LORD considered to be evil by not fully following the LORD, as had his father David. 7Later, Solomon even constructed a high place on the mountain east of Jerusalem that was dedicated to Chemosh, that detestable Moabite idol, and to Molech, the detestable Ammonite idol. 8Solomong did this for all of his foreign wives, who burned incense and sacrificed to their own gods.

9The LORD became angry at Solomon because his heart wandered away from the LORD God of Israel, who had appeared to him twiceh 10and warned him about this so he would not pursue other gods. But he did not obey what the LORD had commanded, 11so the LORD told Solomon, “Because you have done this and haven’t kept my covenant and statutes that I commanded you, I’m going to tear the kingdom from you and give it to your servant. (Jerobeam) 12I’m not going to do this during your lifetime, for the sake of your father David, but I will tear it out of your son’s control.i 13For the sake of my servant David and for the sake of Jerusalem, I won’t tear away the entire kingdom. I’ll leave one tribe for your son to govern.j

29During that time, Jeroboam left Jerusalem and the prophet Ahijah the Shilonite met him on the road. Ahijah had wrapped himself up in a new cloak, and both of them were alone on the open road.30Ahijah grabbed the new cloak that he was wearing and tore it into twelve pieces! 31Then he told Jeroboam, “Take ten pieces for yourself, because this is what the LORD God of Israel says:

‘Pay attention! I’m going to tear the kingdom out of Solomon’s controlp and give you ten tribes32I’ll leave him one tribe for the sake of my servant David and one tribeq (Levi?) for the sake of Jerusalem, the city that I chose from all of the tribes of Israel. 33I’m doing thisr because they have abandoned me and worshipped that Sidonian goddess Astarte, the Moabite god Chemosh, and the Ammonite god Milcom. They haven’t lived my way by doing what I consider to be right and observing my statutes and my ordinances, like his father David did.

34‘Nevertheless, I won’t take the entire kingdom away from him, but I’ll let him reign for the rest of his life, because of my servant David, whom I chose, who obeyed my commandments and statutes, 35but I will take the kingdom away from his son’s controls and give ten tribes to you. 36I’ll give one tribe to his son, so my servant David will always have a light shining in my presence in Jerusalem, the city that I chose for myself and where I have placed my name.37I’m going to take you and have you reign over whatever you desire. You (Jerobeam) will be king over Israel. 38If you  (Jerobeam) listen to everything that I command you to do, and if you live your life my way,t and if you do what I consider to be right by observing my statutes and my commandments, just like my servant David did, then I will be with you, I will build an enduring dynasty for you,u just like I did for David, and I’ll give Israel to you. 39This is how I’m going to afflict David’s descendants because of what they have done, though I won’t do it continuously.’”

What happened is, that both sides, Israel as well as Judah and Levi committed crimes against The True Good God Yah back and forth during the Bible’s time, repenting and then falling over and over again for other false gods because of the offered magics from the devilish gods and in that way being unfaithful to The True Good God Yah.

But in the end the true ones elected by The True Good God will govern the earth consisting of 144 000 governors/rulers, 12 000 from each and every tribe of Israel.

God’s chosen people are not only descendants from Shem, because Shem is mixed with Ham and Japhet who also worshiped other gods, that means they belong to Israel as well, as long as they do not worship other gods than Only True Good God Yah, then they might be the chosen ones to live forever on this earth or a new earth, even if they die, apart from the 144000 governors/leaders chosen by The Good One and Only True God Yah. God sees to every human’s heart.

New Living Translation

Revelation 7:4 And I heard how many were marked with the seal of God—144,000 were sealed from all the tribes of Israel:

5from Judah

   12,000

from Reuben

   12,000

from Gad

   12,000

6from Asher

   12,000

from Naphtali

   12,000

from Manasseh

   12,000

7from Simeon

   12,000

from Levi

   12,000

from Issachar

   12,000

8from Zebulun

   12,000

from Joseph

   12,000

from Benjamin

   12,000

Praise from the Great Crowd

9After this I saw a vast crowd, too great to count, from every nation and tribe and people and language, standing in front of the throne and before the Lamb. They were clothed in white robes and held palm branches in their hands. 10And they were shouting with a great roar,

“Salvation comes from our God who sits on the throne

and from the Lamb!”

11And all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living beings. And they fell before the throne with their faces to the ground and worshiped God. 12They sang,

“Amen! Blessing and glory and wisdom

and thanksgiving and honor

and power and strength belong to our God

forever and ever! Amen.”

13Then one of the twenty-four elders (one of the ancients) asked me, “Who are these who are clothed in white? Where did they come from?”

14And I said to him, “Sir, you are the one who knows.”

Then he said to me, “These are the ones who died ina the great tribulation.b They have washed their robes in the blood of the Lamb and made them white.

15“That is why they stand in front of God’s throne

and serve him day and night in his Temple.

And he who sits on the throne

will give them shelter.

16They will never again be hungry or thirsty;

they will never be scorched by the heat of the sun.

17For the Lamb on the thronec

will be their Shepherd.

He will lead them to springs of life-giving water.

And God will wipe every tear from their eyes.”

Footnotes:
a 7:14a Greek who came out of.
b 7:14b Or the great suffering.
c 7:17 Greek on the center of the throne.Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s